Zasady dobrych praktyk

Zasady dobrych praktyk Bonus Systems Polska

Misją firmy Bonus Systems jest niesienie profesjonalnej i skutecznej pomocy Klientom z poszanowaniem ich praw, godności i ochrony danych osobowych, jak również dobrego imienia współpracujących Partnerów. Prowadzenie działalności z zachowaniem najwyższej staranności dbając jednocześnie aby osoby i podmioty realizujące usługi na zlecenie Bonus Systems posiadały odpowiednie kompetencje, przestrzegały zasad etyki zawodowej.

Zasady Dobrych Praktyk Bonus Systems określają reguły etycznego postępowania firmy Bonus Systems z podmiotami współpracującymi oraz pomiędzy przedsiębiorstwami prowadzącymi konkurencyjną działalność.

Bonus Systems stosuje poniższe reguły, jednocześnie zachęca firmy konkurencyjne do przyjęcia Zasad Dobrych Praktyk Bonus Systems.

Zasady w relacjach z klientem z osobą fizyczną bądź prawną na rzecz, której świadczone są usługi Bonus Systems:

1. Dbanie o najwyższą jakość obsług Klienta i oferowanych usług.

2. Jasne i pełne informowanie klienta o przysługujących mu prawach.

3. Równe traktowanie wszystkich klientów.

4. Dopilnowanie aby pomoc była profesjonalna i szybka, a jej efektem zawsze satysfakcja Klienta.

5. Dbanie o Klienta ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania jego godności osobistej oraz ochrony danych osobowych i informacji poufnych.

6. W przypadku reklamacji usług, wyjaśnienie Klientowi bez zbędnej zwłoki i z należytą starannością

Zasady postępowania z firmami prowadzącymi działalność konkurencyjną

1. Brak stosowania nieuczciwej konkurencji.

2. Nie utrudnianie konkurencji dostępu do rynku.

3. Transparentne informowanie o prowadzeniu działalności.

Współpraca z mediami

1. Przekazywanie mediom rzetelnych i obiektywnych informacji

2. Wspieranie mediów w informowaniu i zwiększaniu świadomości Bonus Systems w społeczeństwie

3. Niestosowanie reklamy, która może wprowadzić w błąd.

Postanowienia końcowe

1. Dążenie do rozwiązywania sporów na drodze polubownej.

2. W sytuacjach możliwego konfliktu interesów powstrzymywania się od zaangażowania w sytuacjach wątpliwych zwracanie się o radę do doświadczonych osób.

3. Współdziałania w promowaniu dobrych praktyk rynkowych i ładu korporacyjnego.

4. Eliminowanie z praktyk gospodarczych zjawisk utrudniających rozwój branży Bonus Systems w Polsce.